Regulamin promocji majówka z ORLEN · ORLEN VITAY

Regulamin promocji pod nazwą Majówka z ORLEN (zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej pod nazwą Majówka z ORLEN (dalej „Promocja”).

 2. Promocja stanowi Ofertę Dodatkową w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY.

 3. Organizatorem Promocji jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł (dalej „Organizator”).

 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stacjach paliw funkcjonujących pod marką ORLEN (dalej „Stacje Paliw”) ujętych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 5. Jeżeli Regulamin nie wprowadza nowych definicji, terminy pisane wielką literą otrzymują znaczenie nadane im Regulaminem Programu VITAY.

§ 2 UCZESTNICY

Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”), może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Uczestnikiem Zarejestrowanym prowadzonego przez Organizatora programu lojalnościowego VITAY (dalej „Program VITAY”) w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY (dalej „Regulamin Programu VITAY”), posługująca się Wirtualną Kartą VITAY i korzystająca z Aplikacji ORLEN VITAY.

§ 3 ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja jest realizowana w okresie od dnia 28 kwietnia 2023 r., godz. 00:00, do dnia 7 maja 2023 r., godz. 23.59.

 2. Spełnienie warunków promocyjnych uprawnia Uczestnika Promocji do otrzymania jednej z dwóch nagród: kawy o pojemności 210 ml lub hot doga standard (dalej w obu przypadkach jako „Nagroda”).

 3. W czasie trwania Promocji Uczestnik będzie mógł uzyskać Nagrodę przy spełnieniu następujących warunków promocyjnych w czasie jednej transakcji na Stacji Paliw:

  1. zatankowaniu minimum 30 l benzyny lub oleju napędowego,
  2. okazaniu i zeskanowaniu Wirtualnej Karty VITAY,
  3. skorzystaniu z dedykowanego kuponu promocyjnego dostępnego w aplikacji ORLEN VITAY lub na stronie www.program.vitay.pl,
  4. uiszczeniu należności za zatankowaną benzynę lub olej napędowy za pośrednictwem gotówki, karty płatniczej akceptowanej na danej Stacji Paliw lub przy pomocy płatności BLIK.
 4. Uczestnik może uzyskać Nagrodę jeden raz w trakcie trwania Promocji.

 5. Nagroda może zostać zrealizowana na dowolnej Stacji Paliw ujętej w Załączniku nr 1.

 6. Realizacja kuponu promocyjnego jest możliwa tylko z Wirtualną Kartą VITAY, na którą został wystawiony kupon promocyjny.

 7. Promocja obejmuje wyłącznie benzyny i oleje napędowe dostępne na Stacjach Paliw. Promocja nie obejmuje paliwa LPG (autogazu).

 8. Benzynę lub olej napędowy można zatankować wyłącznie do baku pojazdu. Promocją nie są objęte produkty paliwowe pobrane do pojemników innych niż bak (np. kanistry, torby, beczki, butelki, pojemniki).

 9. Wydanie Nagrody jest niemożliwe:

  1. w przypadku chęci uiszczenia płatności w sposób inny niż wskazany w ust. 3 lit. d) powyżej, w szczególności chęci uiszczenia płatności przy pomocy karty zakupowej, innej karty przedpłaconej, wszystkich kart flotowych PKN ORLEN, kart partnerskich (np. UTA, EUROWAG, DKV, inne), za pośrednictwem kiosku, aplikacji i/lub funkcjonalności ORLEN Pay bądź wpłatomatu,
  2. W przypadku okazania Wirtualnej Karty VITAY po dokonaniu transakcji,
  3. W przypadku próby skorzystania z Promocji drugi lub kolejny raz w czasie trwania okresu wskazanego w § 3 ust. 1.

§ 4 SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane na zasadach określonych poniżej, w szczególności:

  1. za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie: https://program.vitay.pl/kontakt.html,
  2. na piśmie na adres biura Organizatora: PKN ORLEN S.A., Biuro Rozwoju Kanałów Cyfrowych i Relacji z Klientami, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem: „Majówka z ORLEN”,
  3. telefonicznie pod numerem infolinii: 801 167 536 (z telefonów komórkowych – 502 167 536) - koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację, którymi w szczególności powinny być: imię, nazwisko, numer Karty VITAY, adres korespondencyjny, e-mail osoby składającej reklamację, jak również wskazywać przyczyny reklamacji oraz ich możliwie dokładny opis.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://vitay.pl/, https://program.vitay.pl/ i https://stopcafe.pl/ oraz w biurze Organizatora pod adresem: PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12; 00-085 Warszawa.

 2. Materiały reklamowo-promocyjne mają charakter informacyjny, wiążącą moc mają postanowienia Regulaminu Promocji.

 

Załącznik nr 1 – lista stacji biorących udział w promocji „Majówka z ORLEN”

To Top