regulamin

Regulamin świadczenia Usług elektronicznych oraz korzystania ze sklepu internetowego ORLEN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady działania sklepu internetowego VITAY pod adresem www.vitay.pl, zawierania Umów sprzedaży oraz świadczenia przez ORLEN Usług elektronicznych.

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i nazwy mają następujące znaczenie:

1. Cena – wartość wyrażona w polskich złotych (PLN), którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towary lub Usługi; wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT); Ceny nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

2. Hasło – ciąg znaków konieczny do autoryzacji Użytkownika podany w trakcie rejestracji Konta w Sklepie.

3. Karta VITAY – karta główna VITAY lub karta wirtualna VITAY, wydawane uczestnikom Programu VITAY w rozumieniu regulaminu Programu VITAY, służące w szczególności do rejestracji punktów gromadzonych przez uczestników w tym programie.

4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na agregowanie Towarów lub Usług (co do których Użytkownik może zbiorczo złożyć oferty zawarcia Umów sprzedaży), korzystanie z ofert promocyjnych (w szczególności wpisywanie kodów rabatowych), wybór sposobu i terminu dostawy, składanie Zamówień.

6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie i systemie teleinformatycznym ORLEN, dotyczących Użytkownika i pozwalających na korzystanie przez Użytkownika z Usług elektronicznych; Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przez podanie Loginu i Hasła; Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie; Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Użytkownika do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

8. Konto VITAY - zbiór informacji, dotyczących uczestników Programu VITAY, przechowywanych w systemie teleinformatycznym Programu VITAY, w tym salda punktowego i numeru Karty VITAY.

9. Login – aktywny adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji Konta w Sklepie.

10. Newsletter — usługa polegająca na cyklicznym kierowaniu do Użytkowników przez ORLEN informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego dotyczących w szczególności Towarów, Usług, Usług elektronicznych, Sklepu, nowości i promocji oraz towarów i usług osób trzecich na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia stosownych Zgód przez Użytkownika.

11. Operator Płatności - PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

12. ORLEN – ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, REGON: 610188201, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł.

13. Płatność – płatność bezgotówkowa lub gotówkowa (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) za Towary lub Usługi zakupione w Sklepie.

14. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika, dostępny na stronie internetowej Sklepu.

15. Program VITAY – Program lojalnościowy, prowadzony przez ORLEN zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.program.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html

16. Promocje - szczególne warunki sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług lub Usług elektronicznych, uregulowane odrębnie w ramach Sklepu, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie Użytkownikowi, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów dostawy.

17. Punkty VITAY –ORLEN jednostki rozliczeniowe w Programie VITAY.

18. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umowy sprzedaży Towarów oraz świadczenia i korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, a także korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez ORLEN. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Sprzedawcy. W zakresie Usług elektronicznych niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

19. Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu, mające na celu założenie Konta.

20. Sklep – prowadzony przez ORLEN internetowy sklep pod adresem www.vitay.pl, służący w szczególności do składania Zamówień na Towary oraz świadczenia Usług oferowanych przez Sprzedawcę.

21. Sprzedawca – ORLEN, lub inny podmiot prowadzący sprzedaż w Sklepie będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

22. Towar – rzecz ruchoma dostępna w ofercie Sklepu. Pojęcie „Towaru” może odnosić się w treści Regulaminu odpowiednio do „Treści cyfrowej” lub „Towaru z elementami cyfrowymi”, z zastrzeżeniem odrębności przewidzianych Regulaminem.

23. Towar z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.

24. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu.

25. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

26. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu. Doręczenie przez ORLEN Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie) potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży. Na treść Umowy sprzedaży składa się treść Zamówienia w zakresie odnoszącym się do danego Towaru lub Usługi. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz wyrażonych przez kupującego Zgód stosują się do Umowy sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

27. Urządzenie – urządzenie pozostające w dyspozycji Użytkownika, pozwalające na korzystanie ze Sklepu (np. urządzenia takie jak: komputer, tablet, smartfon).

28. Usługa – Usługa dostępna w ofercie Sklepu, świadczona przez Sprzedawcę. Pojęcie „Usługi” może odnosić się w treści Regulaminu odpowiednio do „Usługi cyfrowej”, z zastrzeżeniem odrębności przewidzianych Regulaminem.

29. Usługa elektroniczna - każda z usług świadczonych przez ORLEN za pośrednictwem Sklepu na rzecz Użytkownika, wymienionych w pkt. III. Regulaminu, będąca usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

30. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

31. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

32. Użytkownik - osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu.

33. Zamówienie - oferta Użytkownika wyrażająca bezpośrednią chęć zawarcia Umowy sprzedaży na odległość składana z wykorzystaniem strony Sklepu, określająca Towary lub Usługi, co do których Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży oraz dane Użytkownika konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umów sprzedaży.

34. Zgody – zbiorcze określenie zgód wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które Użytkownik może wyrazić celem korzystania ze Sklepu oraz innych funkcjonalności związanych z Usługami elektronicznymi.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ORLEN świadczy Usługi elektroniczne za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie, zgodnie z Regulaminem.

2. ORLEN udostępnia Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia Usług elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej http://www.vitay.pl/regulamin, a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie Sklepu.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili akceptacji Regulaminu.

5. Usługi świadczone są w języku polskim. Językiem komunikowania się z Użytkownikiem jest język polski. Umowa zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.

III. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. ORLEN za pośrednictwem Sklepu umożliwia korzystanie przez Użytkownika z następujących Usług elektronicznych:

a) wyświetlania i przeglądania informacji o Towarach, Usługach i Promocjach, udostępnionych za pośrednictwem Sklepu,

b) składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży przez Użytkownika – w zakresie Towarów i Usług dostępnych w Sklepie,

c) korzystania z Koszyka – korzystanie z Koszyka rozpoczyna z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Towaru lub Usługi do Koszyka,

d) przesyłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie Zamówienia do realizacji, status Zamówienia i ewentualnych reklamacji,

e) możliwości kontaktu ze Sprzedawcą w zakresie tematów dotyczących funkcjonowania Sklepu (między innymi realizacja Zamówień, reklamacje) poprzez adres e-mail info.vitay@orlen.pl lub wywołanie połączenia z numerem Infolinii,

f) obsługi bramki płatniczej Operatora Płatności w celu wykonania Płatności w ramach Umowy sprzedaży,

g) wystawiania przez Sprzedawcę elektronicznych faktur VAT w związku z dokonanymi Płatnościami oraz przesyłania ich na adres e-mail podany w procesie Rejestracji lub składania Zamówienia.

h) wyświetlania materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych ORLEN, podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ORLEN oraz osób trzecich, a także ofert specjalnych dotyczących Towarów i Usług w ramach Sklepu,

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Użytkownika, który dokonał wcześniej Rejestracji Konta, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi:

a) podglądu listy Zamówień i Umów sprzedaży Użytkownika oraz ponownego pobierania wygenerowanych wcześniej faktur dotyczących Umów sprzedaży,

b) aktualizacji danych Użytkownika,

c) zarządzania Kontem Użytkownika,

d) możliwość powiązania Konta Użytkownika Sklepu z Kontem VITAY w sposób opisany w pkt V ust. 10 Regulaminu.

e) możliwość wykorzystania zebranych Punktów VITAY do uzyskania rabatu dla Towarów lub Usług ujętych w Zamówieniu, zgodnie z pkt VII i pkt VII ust. 2 Regulaminu.

f) możliwość zamówienia Towarów z oferty Fundacji ORLEN. Towary z oferty Fundacji ORLEN możliwe są do zamówienia wyłącznie z wykorzystaniem Punktów VITAY w wartości przedstawionej przy każdym Towarze Fundacji ORLEN na stronie Sklepu.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, kliknięciu pola „Zarejestruj się” i poprawnie przeprowadzonej autoryzacji danych podanych przy rejestracji w sposób opisany w pkt V ust. 2 Regulaminu.

4. Rejestracja nie jest wymagana aby złożyć Zamówienie w Sklepie.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania ze Sklepu oraz Usług elektronicznych wymagany jest dostęp do Internetu oraz spełnienie przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 93 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

b) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

c) Przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 94.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

d) Przeglądarka internetowa Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

e) w celu odczytania faktury elektronicznej, wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader,

f) aby zawrzeć Umowę sprzedaży Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail,

g) dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować pliki cookies.

 

V. REJESTRACJA I POWIĄZANIE Z KONTEM VITAY

1. Rejestracja obejmuje złożenie przez Użytkownika wymaganych oświadczeń oraz podanie i zarejestrowanie wymaganych danych Użytkownika. Należy podać następujące dane: adres e-mail, hasło.

2. Rejestracja polega na wybraniu na stronie Sklepu opcji „Zarejestruj się” i podaniu przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, a następnie potwierdzeniu tych danych oraz zakończenie procesu rejestracji przez wybranie opcji „Utwórz konto”. Rejestracja jest uważana za dokonaną w momencie weryfikacji Użytkownika poprzez uruchomienie przez Użytkownika linku w wiadomości przesłanej na wskazany przy Rejestracji adres e-mail. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik w celu skorzystania z Usług określonych w pkt. III. ust. 2 Regulaminu musi zalogować się do Sklepu. Logowanie następuje poprzez podanie Loginu oraz Hasła ustalonych przez Użytkownika w procesie Rejestracji.

3. Użytkownik rejestrując Konto oświadcza, że:

a) podawane przez Użytkownika w procesie Rejestracji Użytkownika dane będą zgodne ze stanem faktycznym i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług elektronicznych,

c) zapoznał się z polityką prywatności sklepu internetowego VITAY i Regulaminem oraz zobowiązuje się go przestrzegać,

d) wyraża stosowne Zgody.

4. W przypadku zamiaru korzystania przez Użytkownika z Usług elektronicznych określonych w pkt. III. ust. 2 Regulaminu, wymagane jest dokonanie Rejestracji.

5. Wymóg Rejestracji nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu w formule zakupu jako „gość” (Użytkownik niezalogowany do Sklepu). W takim przypadku Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w wypełnianym formularzu) treść Regulaminu i Polityki Prywatności.

6. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może skorzystać z możliwości usunięcia Konta utworzonego w procesie Rejestracji, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na adres: ORLEN S.A. ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa, Biuro Rozwoju Kanałów Cyfrowych i Relacji z Klientami lub za pomocą poczty elektronicznej: info.vitay@orlen.pl. Usunięcie Konta skutkuje wyrejestrowaniem Użytkownika oraz utratą dostępu do funkcjonalności Sklepu określonych w pkt III ust. 2 Regulaminu.

7. Rejestracja Użytkownika, jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a ORLEN umowy o świadczenie Usług elektronicznych, o których mowa w pkt. III Regulaminu. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zawarta jest na czas nieoznaczony.

8. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

9. Po rejestracji Konta w Sklepie Użytkownik może zostać poproszony (w tym w ramach korzystania ze Sklepu) o podanie ORLEN także dodatkowych danych (innych aniżeli dane przekazane ORLEN w procesie Rejestracji Użytkownika), których podanie może być wymagane z uwagi na funkcjonalności Sklepu, zakres korzystania ze Sklepu lub uwarunkowania związane z świadczeniem Usług elektronicznych:

a) W przypadku Konta osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Użytkownik może zostać poproszony o: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu;

b) W przypadku Konta osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych o: nazwę firmy, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu;

10. W celu powiązania zarejestrowanego Konta Użytkownika z Kontem VITAY w rozumieniu regulaminu Programu VITAY, należy po zarejestrowaniu Konta w Sklepie przejść do zakładki „Moje Konto” zaznaczyć opcję „Przypnij konto” i wprowadzić dane logowania konta Programu VITAY, które Użytkownik chce powiązać z Kontem Sklepu. Do powiązania kont niezbędne jest dobrowolne wyrażenie zgody na pobranie danych z Konta VITAY do przeprowadzenia weryfikacji i pobierania informacji o zgromadzonych Punktach VITAY. Po prawidłowej weryfikacji Punkty VITAY będą pobierane automatycznie w momencie logowania do Konta Sklepu.

VI. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Złożenie Zamówienia może być realizowane przez stronę Sklepu w następujący sposób:

a) Poprzez Konto – poprzez wykorzystanie Koszyka i dalszy proces składania Zamówienia, po przeprowadzeniu Rejestracji Użytkownika i zalogowaniu do Sklepu.

b) Jako Użytkownik w formule „gość” – bez konieczności Rejestracji Użytkownika, jedynie poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie i pod warunkiem wyrażenia stosownych Zgód.

2. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

a) wybrać na stronie Sklepu Towar lub Usługę, który ma być przedmiotem Umowy sprzedaży, po czym kliknąć komendę „dodaj do koszyka”,

b) przejść na podstronę prezentującą Koszyk,

c) w przypadku wcześniejszego powiązania Konta sklepu z Kontem Programu VITAY Użytkownik – w przypadku Umów sprzedaży mających za przedmiot Towary lub Usługi (z zastrzeżeniem pkt VII ust. 10 i 11 Regulaminu) - ma możliwość obniżenia wartości Koszyka wyrażonej w polskich złotych (PLN) wykorzystując zgromadzone Punkty VITAY jako sposób zapłaty za część Ceny – postępując zgodnie z punktem VII niniejszego Regulaminu.

d) wypełnić formularz określający dane Użytkownika, w szczególności: imię, nazwisko, dane teleadresowe, a w przypadku zakupu jako Użytkownik niezalogowany również adresu e-mail.

e) wybrać jeden z udostępnionych przez Sprzedawcę dla wybranych Towarów lub Usług (o ile dotyczy) sposobów doręczenia. Cena i termin dostawy będą prezentowane w Koszyku, dla dostępnych form dostawy danego Towaru lub Usługi (o ile dotyczy),

f) jeżeli do zamówienia ma być wystawiona faktura VAT, Użytkownik powinien w kroku dostawy zaznaczyć pole wyboru „Chcę otrzymać fakturę VAT”, które rozwinie formularz do uzupełnienia danych do faktury, zawierający obowiązkowe do wypełnienia pola, w tym: NIP, firma, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, numer telefonu. W przypadku braku uzupełnienia powyższych danych na etapie Koszyka Użytkownik nie będzie miał możliwości otrzymania faktury VAT „na firmę”.

g) w przypadku wskazania formy dostawy jako dostawy bezpośredniej pod wskazany adres Użytkownik zobowiązany jest podać: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres – w tym ulicę, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

h) w przypadku wskazania formy dostawy do automatu paczkowego Użytkownik zobowiązany jest podać: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, lokalizację maszyny paczkowej,

i) wybrać sposób płatności spośród dostępnych form zapłaty dla danego Towaru lub Usługi, postępować zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie dla wybranej formy płatności,

j) zweryfikować poprawność wprowadzonych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów lub Usług, miejsce odbioru, danych Użytkownika, Ceny, kosztu wybranego sposobu dostawy oraz formy płatności,

k) w przypadku zakupu jako Użytkownik niezalogowanych należy wyrazić wszystkie wymagane Zgody,

l) Wyrazić według własnego wyboru opcjonalne Zgody,

m) potwierdzić Zamówienie.

n) dokonać płatności, przy czym w zależności od wybranego sposobu zapłaty, po ewentualnym przekierowaniu do strony zewnętrznego Operatora Płatności.

3. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, tj. doręczenia drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenia realizacji Zamówienia.

5. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Użytkownik złożył Zamówienia na Towar lub Usługę.

6. W przypadku gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedawca bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie) po złożeniu Zamówienia poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia lub o jego częściowej realizacji.

7. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę produktów nie zostaje zawarta, a jeżeli została dokonana Płatność, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego środki w zakresie w jakim Umowa sprzedaży nie została zawarta.

8. W przypadku złożenia Zamówienia przez Użytkownika w formule „gość” (bez logowania do Sklepu) akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem między Użytkownikiem a ORLEN umowy o świadczenie Usług elektronicznych.

9. Sklep może umożliwiać zakup Towaru lub Usługi w postaci kodu (vouchera) uprawniającego do skorzystania z Usług lub nabycia Towarów. Okres ważności kodu jest ograniczony i będzie wskazany każdorazowo w trakcie jego zakupu.

10. W przypadku nabycia kodu (vouchera), o którym mowa w ust. 9 powyżej, Użytkownik musi postępować zgodnie z informacją przesłaną na wskazany przy rejestracji adres e-mail przy nabyciu vouchera, umożliwiającą skorzystanie z Usługi lub nabycie Toawru.

11. W przypadku zakupu przez Użytkownika sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, Użytkownik ma możliwość zgłoszenia ORLEN chęci skorzystania z nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, który już posiada. Zgłoszenia należy dokonać poprzez kontakt z konsultantem dzwoniąc pod numer telefoniczny, lub pisząc na adres e-mail podany w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy Towarów, o ile jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co dostarczone Towary.

12. Informacje dotyczące Towarów i Usług prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Użytkowników, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając Zamówienie Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, którą Sprzedawca, po weryfikacji warunków cenowych, dostępności Towarów, sposobów płatności i sposobu dostawy, może przyjąć i tym samym zawrzeć Umowę sprzedaży.

13. W ściśle określonych wypadkach Sklep może umożliwić zakup określonych Towarów lub Usług w systemie ratalnym. Każdorazowa dostępność płatności ratalnej za dany Towar lub Usługę będzie wyraźnie komunikowana Użytkownikom w ramach zakupu danego Towaru lub Usługi.

VII. PUNKTY VITAY

1. Asortyment Sklepu w zakresie Towarów lub Usług możliwych do zakupienia z wykorzystaniem Punktów VITAY zgromadzonych w Programie VITAY stanowi Ofertę Dodatkową w rozumieniu pkt 1.16 Regulaminu Programu VITAY. W ramach tej oferty dostępne są Towary lub Usługi wskazane w danym czasie w Sklepie.

2. Użytkownik ma możliwość wykorzystania zgromadzonych Punktów VITAY do obniżenia wartości Koszyka wyrażonej w polskich złotych (PLN).

3. Wykorzystanie zgromadzonych Punktów VITAY możliwe jest tylko dla Użytkowników, którzy dokonali wcześniej powiązania Konta w Sklepie z aktywnym Kontem VITAY.

4. W celu powiązania Konta Sklepu z Kontem VITAY Użytkownik powinien postępować zgodnie z pkt V ust. 10,

5. Użytkownik, który powiązał Konto Sklepu z Kontem VITAY, ma możliwość sprawdzenia wartości, o jaką może obniżyć cenę wszystkich Towarów lub Usług znajdujących się w Koszyku wyrażoną w złotych polskich (PLN), a którą może uiścić wykorzystując Punkty VITAY. Sprawdzenia ww. wartości dokonuje się poprzez manipulację „suwakiem” widocznym w Koszyku, lub na karcie poszczególnych Towarów lub Usług. „Suwak” dynamicznie przelicza wartość złotówkową Towaru lub Usługi, w stosunku do ustawionej na „suwaku” liczby Punktów VITAY.

6. Wartość rabatu ostatecznie potwierdzana jest w Koszyku, poprzez ustawienie na „suwaku” liczby Punktów VITAY, które Użytkownik chce przeznaczyć na obniżenie wartości Koszyka wyrażonej w złotych polskich (PLN). Wartość rabatu uzyskanego poprzez wykorzystanie Punktów VITAY, po zatwierdzeniu zostanie podzielona i przypisana do każdej pozycji w Koszyku proporcjonalnie do wartości poszczególnej pozycji.

7. Użytkownik nie może wykorzystać większej liczby Punktów VITAY, niż saldo punktowe podane w zakładce „Moje konto”.

8. Użytkownik może obniżyć kwotę za Towar lub Usługę maksymalnie do wartości 1 zł.

9. Użytkownik potwierdza wysokość rabatu na etapie zatwierdzania Koszyka za pomocą „suwaka”, potwierdzając liczbę Punktów VITAY, którą wykorzystuje w Zamówieniu.

10. Punkty VITAY nie mogą być wykorzystane do obniżenia kosztów transportu lub innych usług dodatkowych w stosunku do Umowy sprzedaży, jak np. ubezpieczenie czy wydłużenie uprawnień gwarancyjnych.

11. W przypadku Towarów o charakterze treści cyfrowych umożliwiających wsparcie Fundacji ORLEN, możliwe jest ich nabycie wyłącznie poprzez wykorzystanie Punktów VITAY.

VIII. PŁATNOŚCI

1. Podstawowe zasady dokonywania Płatności w Sklepie:

a) Płatność można zrealizować w sposób wybrany dla aktualnie udostępnionych przez ORLEN form Płatności w momencie składania Zamówienia;

b) Możliwe formy Płatności określone są w Sklepie, w zakładce „FAQ”, oraz każdorazowo w Koszyku przy składaniu Zamówienia. Dostępne formy Płatności mogą zależeć od wybranego Towaru lub Usługi oraz sposobu dostawy;

c) Na wszystkie zamówione Towary lub Usługi w Sklepie po potwierdzeniu Zamówienia wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Użytkownika - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Użytkownik otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

d) jeśli warunki realizacji Płatności nie będą spełnione, w Sklepie wyświetlony zostanie stosowny komunikat informujący o odmowie dokonania Płatności.

e) w przypadku wybrania formy Płatności innej niż za pobraniem po wymaganym potwierdzeniu danych oraz uzyskaniu przez ORLEN potwierdzenia realizacji Płatności zgodnie z regulaminami Operatora Płatności, Płatność zostanie odnotowana w systemie jako poprawnie zakończona,

f) poprawnie zakończona Płatność zostaje udokumentowana komunikatem wyświetlanym na stronie Sklepu.

g) Użytkownik, który jako formę Płatności wybrał płatności online zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówione Towary w ciągu 24 godzin od momentu, w którym złożył Zamówienie.

h) Użytkownik, który jako formę Płatności wybrał płatność za pobraniem jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki w formie gotówkowej. Odmowa odbioru Towaru lub Usługi (o ile dotyczy) jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy sprzedaży.

2. Podstawowe zasady dokonywania Płatności w Sklepie z wykorzystaniem Punktów VITAY:

a) Dokonywanie płatności z wykorzystaniem Punktów VITAY możliwe jest tylko dla Użytkowników, którzy dokonali wcześniej powiązania Konta z aktywnym Kontem VITAY.

b) Wartość rabatu z wykorzystaniem Punktów VITAY określana jest w Koszyku za pomocą „suwaka”, umożliwiającego określenie liczby Punktów VITAY, które Użytkownik chce wykorzystać w Zamówieniu,

c) Użytkownik nie może wykorzystać większej liczby Punktów VITAY, niż saldo punktowe podane w zakładce „Moje konto”.

d) Użytkownik może obniżyć kwotę Koszyka z wykorzystaniem zebranych Punktów VITAY maksymalnie do poziomu 1zł za każdą sztukę Towaru lub Usługi zamieszczonego w Koszyku: tj. dla 1 sztuki Towaru lub Usługi minimalna wartość Zamówienia wyrażona w złotych polskich (PLN) to 1 zł, dla 2 Towarów 2 zł, itd.

e) Punkty nie mogą być wykorzystane do obniżenia kosztów transportu,

f) W przypadku Towarów o charakterze treści cyfrowych umożliwiających wsparcie Fundacji ORLEN, możliwe jest ich nabycie wyłącznie poprzez wykorzystanie Punktów VITAY.

3. W przypadku 2-óch nieudanych prób dokonania Płatności (z przyczyn niezależnych od Użytkownika), Użytkownik powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

4. Obsługa Płatności jest realizowana przez Operatora Płatności.

5. Odpowiedzialność za prawidłową realizację Płatności i zgodność z obowiązującymi w tym zakresie standardami bezpieczeństwa ponosi Operator Płatności.

6. Płatności są przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi regulaminami Operatora Płatności dostępnymi pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.

7. ORLEN może odmówić realizacji Płatności w przypadku, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie, iż może prowadzić ona do nadużyć lub być niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, jak również postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w przypadku, gdy pozostaje ona niezgodna z zasadami obsługi transakcji bezgotówkowych określonymi przez Operatora Płatności.

IX. ZWROTY PŁATNOŚCI

1. W przypadku zwrotu Płatności Sprzedawca automatycznie dokonuje zwrotu uiszczonych przez Użytkownika środków pieniężnych przy użyciu takiego samego sposobu Płatności, jaki został użyty do zapłaty, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

2. W przypadku, gdy zwrot Płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, np. z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Użytkownika i nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

3. W przypadku, gdy zwrot Płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Użytkownika, Sprzedawca zwróci Płatność na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Użytkownika rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot Płatności, Sprzedawca zwróci Płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Użytkownik uiścił płatność w związku z Umową sprzedaży, od której odstępuje. W przypadku braku możliwości ustalenia numeru konta do zwrotu płatności Użytkownika, Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia sposobu i realizacji zwrotu Płatności.

4. Realizacja zwrotu Płatności przez Sprzedawcę odbędzie się w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania zwróconego Towaru przez Sprzedawcę, po uprzedniej weryfikacji stanu Towaru.

5. W przypadku zwrotu Zamówienia, do którego zostały wykorzystane Punkty VITAY, Użytkownik w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconego Towaru przez Sprzedawcę, po uprzedniej weryfikacji stanu Towaru, lub w przypadku zaakceptowania zgłoszenia przez Sprzedawcę otrzyma zwrot Punktów VITAY wykorzystanych do obniżenia wartości zwracanego Towaru na Konto VITAY z którego Punkty VITAY zostały pobrane.

X. DOSTAWA

1. Dostawa przedmiotu Zamówienia możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa przedmiotu Zamówienia do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

3. Dostępne metody transportu, terminy oraz koszty dostawy są wskazywane w zakładce „FAQ” w Sklepie oraz każdorazowo w Koszyku.

4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika Towaru, Usługi lub sposobu Płatności.

5. Termin wysyłki przedmiotu Zamówienia do Użytkownika wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia w Koszyku podano krótszy termin.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przedmiotu Zamówienia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 4 poniżej, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Użytkownik ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedawcy nie później niż do 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

3. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.

4. W celu wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. W tym celu może skorzystać z następujących przykładowych sposobów złożenia oświadczenia o odstąpienia od Umowy:

a) w formie pisemnej – poprzez przesłanie oświadczenia wraz z przedmiotem Umowy sprzedaży na adres magazynu wskazany w ust. 10 poniżej.

b) w formie dokumentowej – składając oświadczenie w formie e-mail bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Sklepu info.vitay@orlen.pl, i odesłanie przedmiotu Umowy sprzedaży na adres magazynu wskazany w ust. 10 poniżej.

6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty do zapłaty, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami,

8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcji Towaru.

10. Wszystkie zwroty Towarów, w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia procesu zwrotu Towarów, powinny być adresowane na adres magazynu Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej w zakładce „Zwroty”: .

XII. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 poniżej przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji z tytułu niezgodności Towaru, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, z umową lub gwarancji. Użytkownikowi, o którym mowa w ust. 3 zd. 2 poniżej przysługuje możliwość zgłoszenia reklamacji z tytułu wad Towaru lub gwarancji.

2. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Towaru.

3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Towar, treść cyfrową lub usługę cyfrową zgodne z umową, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, w przypadku Użytkownika będącego konsumentem bądź osobą fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych Użytkowników Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar, treść cyfrową lub usługę cyfrową bez wad, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

4. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej może, zażądać jego naprawy lub wymiany Towaru na zgodny z umową. Szczegółowe zasady zgłaszania reklamacji przez pozostałych Użytkowników określają stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej może, niezależnie od żądań, o których mowa w ust. 4 powyżej, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, jeśli:

5.1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę lub naprawę,

5.2. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę lub naprawdę stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta,

5.3. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

5.4. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego naprawy lub wymiany na towar zgodny z umową,

5.5. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej.

6. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację, naprawić Towar lub wymienić Towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Ustawy o prawach konsumenta w przypadku, gdy reklamację zgłaszają Użytkownicy, o których mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej. W przypadku gdy reklamację zgłaszają pozostali Użytkownicy sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację z zastrzeżeniem i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy. Odstępstwo od tej zasady wymaga wyraźnego porozumienia stron.

8. Treść cyfrowa jest dostarczona w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do niej lub jej pobranie, zostały udostępnione Użytkownikowi, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej lub wirtualnemu urządzeniu, które ten Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

9. Usługa cyfrowa jest dostarczona w chwili, gdy Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które ten Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

10. Jeśli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Użytkownik o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej wzywa go do ich dostarczenia. Jeśli mimo wezwania Sprzedawca, o którym mowa w zd. Poprzedzającym nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej może odstąpić od umowy.

11. Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej może odstąpić od umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

11.1. Z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

11.2. Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej i Sprzedawca będący przedsiębiorcą uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej, a Sprzedawca będący przedsiębiorcą nie dostarczył ich w tym terminie.

12. Zasady, o którym mowa w ust. 7 – 11 powyżej nie dotyczą sytuacji, gdy umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

13. Jeśli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

14. Sprzedawca będący przedsiębiorcą może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową tylko jeśli takie doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.

14. Sprzedawca będący przedsiębiorcą doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową na własny koszt. Sprzedawca będący przedsiębiorcą doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie, nie później niż w ciągu 14 dni, od chwili, w której dowiedział się od Użytkownika, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla tego konsumenta. W razie, gdyby doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową miało przekroczyć termin określony w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca będący przedsiębiorcą niezwłocznie poinformuje Użytkownika, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 o ryzyku przekroczenia tego terminu wskazując ostateczny termin doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową. W takim przypadku Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 będzie mógł zgodzić się na doprowadzenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w dodatkowym, ostatecznym terminie, lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

15. Doprowadzenie do zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uwzględniać będzie charakter oraz cel, w jakich są wykorzystywane treści cyfrowe lub usługi cyfrowe.

16. Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli:

16.1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

16.2. Sprzedawca będący przedsiębiorcą nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 14 powyżej.

16.3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca będący przedsiębiorcą próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową,

16.4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez Użytkownika, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej z żądania, o którym mowa w ust. 13 powyżej,

16.5 z oświadczenia Sprzedawcy będącego przedsiębiorcą lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej.

17. W przypadku skorzystania przez Użytkownika, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Użytkownikowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej, chyba że Użytkownik ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

18. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.

19. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info.vitay@orlen.pl.

20. Zgłoszenia można również składać pisemnie na adres Biuro Rozwoju Kanałów Cyfrowych i Relacji z Klientami, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa z dopiskiem ,,Sklep Vitay

21. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:

a) oznaczenie Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),

b) numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,

c) przedmiot reklamacji,

d) okoliczności uzasadniające reklamację,

e) żądanie Użytkownika.

22. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

23. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów lub Usług rozpatruje Sprzedawca.

24. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Użytkownikowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Użytkownika, o którym mowa w ust. 3 zd. 1 powyżej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz.U. z 2020, poz. 1706 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem, a Sprzedawcą.

c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI (DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA)

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest:

a) W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu: ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7 („ORLEN”);

b) W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z zawieraniem Umowy sprzedaży Towaru, administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę oraz danych Sprzedawcy (tożsamość, dane kontaktowe) i sposobach, w jakich można skontaktować się ze Sprzedawcą dostępne są na stronie internetowej Sklepu obsługiwanego przez ORLEN pod adresem www.Vitay.pl w zakładce „Kontakt”.

3. Jeżeli administratorem danych jest ORLEN, Użytkownik może skontaktować się z:

a) administratorem telefonicznie pod jednym z numerów telefonu: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00 lub pisemnie na adres siedziby ORLEN, wskazany w pkt 1;

b) Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN pocztą elektroniczną na następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres siedziby ORLEN, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ORLEN dostępne są na stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

4. Podane w Sklepie dane osobowe Użytkownika lub dane uzyskane przez ORLEN w oparciu o aktywność Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:

a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (Sklep), której Użytkownik jest stroną, w tym w celu rejestracji konta w Sklepie, prawidłowej realizacji Usługi elektronicznej, w tym zapewnieniu funkcjonalności, o których mowa w pkt. IV. ust. 8 Regulaminu w ramach Sklepu, m.in.: składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie;

b) zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży lub Zamówienia, lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem – w szczególności w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz zarezerwowania lub wysłania wybranego Towaru, jak również w razie potrzeby skontaktowania się w tej sprawie Zamówienia;

c) prezentowanie ofert lub promocji dot. Towarów lub Usług Sprzedawcy przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników;

d) prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem, tj. udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski Użytkownika kierowane do ORLEN za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej;

e) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług ORLEN, w tym poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;

f) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji w zakresie odpowiedzialności ORLEN,

g) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym również roszczeń osób trzecich;

h) wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, tj. podatkowych i rachunkowych, m.in: polegających na wystawianiu przez ORLEN elektronicznych faktur w związku z dokonanymi Transakcjami oraz przesyłania ich na adres e-mail podany w procesie Rejestracji lub Zamówienia;

i) badanie opinii i satysfakcji Użytkowników;

5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN danych osobowych Użytkownika w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:

a) podjęcie działań w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowy sprzedaży, Zamówienia której stroną jest Użytkownik i jej należyte wykonanie, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, związanych z rozliczaniem umów sprzedaży, płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych;

c) prawnie uzasadniony interes ORLEN (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług ORLEN poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski, prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, prowadzenie pomiarów statystycznych i udoskonalaniu Usługi elektronicznej jak również badanie opinii i satysfakcji Użytkowników

6. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez ORLEN podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi akceptacji i rozliczania transakcji bezgotówkowych, fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek (przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień), prawne, windykacyjne, archiwizacji, dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi serwisowania sprzętu oraz usługi pogwarancyjne, producentom i autoryzowanym serwisom (w przypadku realizacji zgłoszonej reklamacji). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. przez cały okres korzystania przez Użytkownika ze Sklepu do momentu usunięcia Konta - przy czym mogą zostać usunięte po sześciu latach od ostatniej aktywności Użytkownika w ramach Sklepu). Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, dane te mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie cofnięta zgoda.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Jednakże administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie Umowy,

e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe Użytkownika – imię, nazwisko, adres e-mail, oraz wartość Płatności – będą udostępniane PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza (dalej: PayPro) w celu obsługiwania i rozliczania Płatności dokonywanych w Sklepie przez Użytkownika. Podstawą udostępnienia danych jest zgoda Użytkownika wyrażana w Sklepie. W przypadku odmowy podania wyżej wymienionych danych osobowych lub braku zgody na udostepnienie danych do PayPro Płatności nie będą mogły zostać zrealizowane.

12. Administratorem danych osobowych Użytkownika zbieranych i przetwarzanych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji płatności w ramach Płatności dokonywanej w Sklepie oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących płatności w ramach Płatności (imię, nazwisko, adres e-mail, numer karty płatniczej, data ważności kart płatniczych oraz kody CVV kart płatniczych), jest PayPro.

XV. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Autorskie prawa do Sklepu, a także elementów Sklepu oraz układu i kompozycji tych elementów, przysługują ORLEN, za wyjątkiem oznaczeń partnerów ORLEN. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. W zakresie, w jakim w związku z korzystaniem ze Sklepu ma miejsce korzystanie z usług świadczonych przez podmioty trzecie, Użytkownik ma obowiązek we własnym zakresie przestrzegać określonych przez podmioty trzecie regulacji (w szczególności regulaminów i umów). Użytkownik jest także zobowiązany przestrzegać wszelkich regulacji dotyczących korzystania ze Sklepu.

3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik jest zobowiązany podejmować niezbędne środki służące zapobieganiu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń wykorzystywanych podczas korzystania ze Sklepu, w szczególności jest zobowiązany do nieudostępniania Loginu i Hasła dostępu osobom nieuprawnionym.

5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do ORLEN fakt nieuprawnionego użycia Konta jak też stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia Loginu i Hasła lub Urządzenia z dostępem do Sklepu.

6. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w ramach umowy o świadczenie Usług elektronicznych, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania ze Sklepu, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich. Z chwilą przekazania tych informacji Użytkownik udziela ORLEN uprawnienia do wykorzystywania tych informacji na potrzeby związane z realizacją umowy.

7. ORLEN zastrzega sobie prawo kontaktu (w tym telefonicznego) z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia statusu Zamówienia Użytkownika w Sklepie.

8. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych.

9. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usług elektronicznych lub Umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług elektronicznych udostępnianych przez ORLEN w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu;

11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług elektronicznych udostępnianych przez ORLEN w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

12. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług elektronicznych udostępnianych przez ORLEN w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla ORLEN;

13. Użytkownik zobowiązany jest do terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Użytkownika i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

14. Użytkownik zobowiązany jest do terminowego odbioru Towarów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem

15. ORLEN może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa tygodnie i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania Usług wymienionych w pkt. III ust. 2 Regulaminu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn.:

a) w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków i obowiązków określonych w pkt III ust. 3 lub pkt XIV ust. 1 – 14 Regulaminu,

b) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub Usług lub świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca bezpośrednio na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, z których wynikałaby bezpośrednia konieczność rozwiązania umowy, odmówienia konsumentowi prawa do korzystania z Usług elektronicznych wymienionych w pkt. III ust. 2 Regulaminu, jak również ograniczenia jego dostępu do części lub całości Treści;

d) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług elektronicznych, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług elektronicznych objętych Regulaminem,

e) braku aktywności Użytkownika w ramach Sklepu przez okres trzech lat – zgodnie z pkt XIV ust. 8 Regulaminu.

16. ORLEN ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji:

a) korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zachowania zgodnego z prawem i z Regulaminem oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu, nie krótszego niż 7 (siedem) dni,

b) innego naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy o świadczenie Usług, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy, w tym w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa mającego lub mogącego mieć wpływ na wykonywanie umowy albo w sytuacji popełnienia takiego przestępstwa.

17. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usług, ORLEN dokonuje niezwłocznej dezaktywacji możliwości korzystania przez Użytkownika z Usług określonych w pkt. III ust. 2

18. Użytkownik w każdym przypadku zachowuje prawo do żądania od ORLEN naprawienia szkody wyrządzonej przez czynności ORLEN, o których mowa w ust. 1-17 powyżej na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

XVI. ZMIANY W REGULAMINIE

1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. ORLEN może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub Usług lub świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, w przypadku gdy którakolwiek z tych okoliczności pociągnie za sobą konieczność zmiany Regulaminu;

b) zmiana sposobu świadczenia Usług elektronicznych spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi w przypadku, gdy pociągnie to za sobą konieczność zmiany Regulaminu (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług elektronicznych, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług elektronicznych objętych Regulaminem.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu umowy o świadczenie Usług elektronicznych, tj. rejestracji Konta, przez Użytkownika adres e-mail, co strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie Usług elektronicznych, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Użytkownika i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik, akceptując Regulamin, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji umowy (w tym Regulaminu) podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie (w tym w Regulaminie) zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 Sierpnia 2023 r.

XVIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. ORLEN nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku nieprawidłowego, zawinionego przez Użytkownika korzystania z Urządzenia bądź nieprawidłowego działania lub wad Urządzenia,

b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostępu do strony internetowej Sklepu, będące następstwem siły wyższej,

c) nieprawidłowe działanie transmisji danych operatorów telekomunikacyjnych,

d) skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas procedury uzyskania dostępu do Sklepu lub podczas korzystania ze Sklepu,

e) utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku korzystania przez Użytkownika ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

f) utratę przez Użytkownika danych lub szkody, w przypadku kiedy zdarzenia te wystąpiły w wyniku niemożności dokonania Płatności, chyba że do niemożności tej doszło z winy ORLEN.

2. W zakresie objętym Regulaminem, ORLEN odpowiada za działanie strony internetowej Sklepu i korzystanie z niej przez Użytkownika, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. ORLEN zapewnia Użytkownikowi konsultacje dotyczące korzystania ze Sklepu 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, w trybie telefonicznym pod numerem ORLEN: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN) oraz 502 167 536 (komórkowy, 502 1 ORLEN).

4. Użytkownik akceptuje fakt, że dokładność informacji generowanych przez Sklep lub dostępnych w Sklepie może zależeć od treści, charakteru lub rodzaju danych wprowadzonych przez Użytkownika, jak też może zależeć od sposobu wprowadzenia tych danych na stronie Sklepu.

5. ORLEN nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Urządzeń, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Sklepu.

 

WZÓR FORMULARZA USUNIĘCIA KONTA

(formularz ten należy wypełnić i wysłać w przypadku chęci usunięcia konta sklepu internetowego VITAY)

Adresat:

ORLEN Spółka Akcyjna.

09-411 Płock, ul. Chemików 7

Sklep VITAY

e-mail: info.vitay@orlen.pl

Niniejszym (wskazać wybrane – np. stawiając znak „X“ w polu obok wybranej opcji):

□ Rezygnuję z konta w sklepie internetowym VITAY ze skutkiem natychmiastowym

UWAGA: W razie wyboru tej opcji niezwłocznie po rezygnacji konto zostanie zablokowane. ORLEN niezwłocznie usunie dane osobowe Użytkownika udostępnione dla celów sklepu internetowego VITAY, z zastrzeżeniem danych niezbędnych dla realizacji Umów sprzedaży i zakresu retencji danych osobowych wskazanych w pkt XIV Regulaminu.

□ Rezygnuję z konta w sklepie internetowym VITAY ze skutkiem na dzień: ___________ (proszę wpisać datę)

UWAGA: W razie wyboru tej opcji, we wskazanym przez Użytkownika terminie konto zostanie zablokowane. ORLEN niezwłocznie usunie dane osobowe Użytkownika udostępnione dla celów sklepu internetowego VITAY, , z zastrzeżeniem danych niezbędnych dla realizacji Umów sprzedaży i zakresu retencji danych osobowych wskazanych w pkt XIV Regulaminu.

C. Inne

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

DANE OSOBY WYRAŻAJĄCEJ CHĘĆ USUNIĘCIA KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM VITAY

Imię i nazwisko osoby rezygnującej z posiadania konta w sklepie internetowym VITAY:

_________________________________________________________________

Adres e-mail:______________________________________________________

Adres osoby rezygnującej z posiadania konta w sklepie VITAY:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Data:____________________________________________________________

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):_____________

_________________________________________________________________

WZÓR PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży za jego pośrednictwem )

Adresat:

ORLEN Spółka Akcyjna.

09-411 Płock, ul. Chemików 7

Sklep VITAY

e-mail: info.vitay@orlen.pl

Nr Zamówienia -------------------------------------------------

Data odbioru (przedmiotu zamówienia) / złożenia Zamówienia:_______________

Imię i nazwisko Użytkownika /osoby odstępującej od Umowy sprzedaży:________

_________________________________________________________________

Adres Użytkownika / osoby odstępującej od Umowy sprzedaży:_______________

_________________________________________________________________

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży (niepotrzebne skreślić):

a) zakupu z wykorzystaniem Punktów VITAY na następujące Towary:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

b) zakupu bez wykorzystania Punktów VITAY na następujące Towary:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Data: __________________________

_______________________________

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Regulamin sklepu internetowego vitay.pl obowiązujący do dnia 15.01.2023r

To Top