Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE VITAY.PL

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie vitay.pl (dalej jako "Serwis")

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest:
a) W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu: ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7 („ORLEN”);
b) W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z zawieraniem Umowy sprzedaży Towaru, administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę oraz danych Sprzedawcy (tożsamość, dane kontaktowe) i sposobach, w jakich można skontaktować się ze Sprzedawcą dostępne są na stronie internetowej Sklepu obsługiwanego przez ORLEN pod adresem www.Vitay.pl w zakładce „Kontakt”.

3. Jeżeli administratorem danych jest ORLEN, Użytkownik może skontaktować się z:
a) administratorem telefonicznie pod jednym z numerów telefonu: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00 lub pisemnie na adres siedziby ORLEN, wskazany w pkt 1;
b) Inspektorem Ochrony Danych w ORLEN pocztą elektroniczną na następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres siedziby ORLEN, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ORLEN dostępne są na stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

4. Podane w Sklepie dane osobowe Użytkownika lub dane uzyskane przez ORLEN w oparciu o aktywność Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (Sklep), której Użytkownik jest stroną, w tym w celu rejestracji konta w Sklepie, prawidłowej realizacji Usługi elektronicznej, w tym zapewnieniu funkcjonalności, o których mowa w pkt. IV. ust. 8 Regulaminu w ramach Sklepu, m.in.: składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie;
b) zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży lub Zamówienia, lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem – w szczególności w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia oraz zarezerwowania lub wysłania wybranego Towaru, jak również w razie potrzeby skontaktowania się w tej sprawie Zamówienia;
c) prezentowanie ofert lub promocji dot. Towarów lub Usług Sprzedawcy przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników;
d) prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem, tj. udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski Użytkownika kierowane do ORLEN za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej;
e) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług ORLEN, w tym poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
f) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji w zakresie odpowiedzialności ORLEN,
g) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym również roszczeń osób trzecich;
h) wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, tj. podatkowych i rachunkowych, m.in: polegających na wystawianiu przez ORLEN elektronicznych faktur w związku z dokonanymi Transakcjami oraz przesyłania ich na adres e-mail podany w procesie Rejestracji lub Zamówienia;
i) badanie opinii i satysfakcji Użytkowników;

5. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN danych osobowych Użytkownika w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowy sprzedaży, Zamówienia której stroną jest Użytkownik i jej należyte wykonanie, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnianie obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, związanych z rozliczaniem umów sprzedaży, płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych;
c) prawnie uzasadniony interes ORLEN (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług ORLEN poprzez przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, udzielania odpowiedzi na zapytania i wnioski, prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, prowadzenie pomiarów statystycznych i udoskonalaniu Usługi elektronicznej jak również badanie opinii i satysfakcji Użytkowników

6. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

7. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez ORLEN podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi akceptacji i rozliczania transakcji bezgotówkowych, fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek (przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień), prawne, windykacyjne, archiwizacji, dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi serwisowania sprzętu oraz usługi pogwarancyjne, producentom i autoryzowanym serwisom (w przypadku realizacji zgłoszonej reklamacji). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. przez cały okres korzystania przez Użytkownika ze Sklepu do momentu usunięcia Konta - przy czym mogą zostać usunięte po sześciu latach od ostatniej aktywności Użytkownika w ramach Sklepu). Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, dane te mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie cofnięta zgoda.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.
Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Jednakże administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie Umowy,
e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe Użytkownika – imię, nazwisko, adres e-mail, oraz wartość Płatności – będą udostępniane PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza (dalej: PayPro) w celu obsługiwania i rozliczania Płatności dokonywanych w Sklepie przez Użytkownika. Podstawą udostępnienia danych jest zgoda Użytkownika wyrażana w Sklepie. W przypadku odmowy podania wyżej wymienionych danych osobowych lub braku zgody na udostepnienie danych do PayPro Płatności nie będą mogły zostać zrealizowane.

12. Administratorem danych osobowych Użytkownika zbieranych i przetwarzanych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji płatności w ramach Płatności dokonywanej w Sklepie oraz rozpatrywania reklamacji dotyczących płatności w ramach Płatności (imię, nazwisko, adres e-mail, numer karty płatniczej, data ważności kart płatniczych oraz kody CVV kart płatniczych), jest PayPro.

To Top