Regulamin korzystania z kodów rabatowych w sklepie internetowym vitay.pl

 1. Emitentem voucherów do wykorzystania w sklepie internetowym vitay.pl jest ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem: KRS 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

 2. Oferta korzystania z Kodów Rabatowych stanowi Ofertę Dodatkową w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY. Kod Rabatowy to kod alfanumeryczny uprawniający do uzyskania rabatu kwotowego przy zamówieniu w sklepie internetowym vitay.pl lub uzyskanie dodatkowych punktów VITAY do Salda Uczestnika.

 3. Jeżeli Regulamin nie wprowadza nowych definicji, terminy pisane wielką literą otrzymują znaczenie nadane im Regulaminem Programu VITAY.

 4. Skorzystanie z Kodu Rabatowego jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków:

 1. Korzystający jest Uczestnikiem Zarejestrowanym VITAY w rozumieniu Programu VITAY;
 2. Korzystający jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego vitay.pl,
 3. Korzystający dokona integracji Konta Internetowego VITAY z kontem w sklepie internetowym vitay.pl;
 1. By skorzystać z Kodu Rabatowego należy dokonać następujących czynności:

 1. zalogować się lub zarejestrować w Programie VITAY na stronie www.program.vitay.pl lub w aplikacji mobilnej ORLEN VITAY;
 2. zalogować się lub zarejestrować konto w sklepie internetowym vitay.pl i dokonać jego integracji z Kontem Internetowym VITAY;
 3. wybrać i dodać produkt lub produkty do koszyka;
 4. w koszyku wybrać opcję „DODAJ KOD RABATOWY” i w oknie, które się pojawi wpisać kod otrzymany w wiadomości SMS, a następnie zatwierdzić przyciskiem „ZASTOSUJ ZNIŻKĘ”.
 1. Kody Rabatowe mają charakter jednorazowy i niepodzielny – można je wykorzystać na zakup towaru o wartości mniejszej niż wartość nominalna Kodu Rabatowego, jednakże nie będzie możliwości wykorzystać pozostałych środków, do których dany Kod Rabatowy uprawnia. Nie ma również możliwości podzielenia wartości Kodu Rabatowego na kilka transakcji. Kody Rabatowe mają charakter jednorazowy.

 2. Realizacja Kodu Rabatowego jest niemożliwa, gdy nie zostaną spełnione warunki opisane w ust. 4 powyżej.

 3. Użytkownik sklepu internetowego vitay.pl ma prawo korzystać z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, niemniej zwrot środków nastąpi w postaci emisji nowego vouchera opiewającego na wartość równą rabatowi, jaką użytkownik uzyskał na cenę produktu, od którego zakupu odstąpił.

 4. Reklamacje dotyczące Kodów Rabatowych mogą być zgłaszane w dowolny sposób a w szczególności:

 1. za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie: https://www.vitay.pl/kontakt.html
 2. na piśmie na adres biura Organizatora: ORLEN S.A., Biuro Rozwoju Kanałów Cyfrowych i Relacji z Klientami , ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem: „KOD RABATOWY”,
 3. telefonicznie pod numerem infolinii: 801 167 536 (z telefonów komórkowych – 502 167 536) - koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację, którymi w szczególności mogą być: imię, nazwisko, numer Karty VITAY, adres korespondencyjny, email osoby składającej reklamację, jak również wskazywać przyczyny reklamacji oraz ich możliwie dokładny opis.

 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej emitenta www.vitay.pl, program.vitay.pl oraz w biurze Organizatora pod adresem: ORLEN S.A. ul. Bielańska 12; 00-085 Warszawa.

 3. Materiały reklamowo-promocyjne mają charakter informacyjny, wiążącą moc mają postanowienia Regulaminu.

To Top